Цифровото десетилетие на Европа

digital-strategy.ec.europa.eu

През цялото цифрово десетилетие ЕС ще преследва устойчива визия за цифрово общество, насочена към човека, за да даде възможност на гражданите и организациите.

Цифровото общество и цифровите технологии носят със себе си нови начини за учене, забавление, работа, изследване и осъществяване на амбиции. Те също така носят нови свободи и права, и дават на гражданите на ЕС възможност да достигнат отвъд физическите общности, географски местоположения и социалните позиции.

Въпреки това все още има много предизвикателства, свързани с цифровата трансформация, които трябва да бъдат преодолени през цифровото десетилетие. В ЕС трябва да се увеличи стратегическата си автономия в областта на технологиите и да разработи нови правила и технологии за защита на гражданите си от фалшиви продукти, киберкражби и дезинформация. Най-важното е, че ЕС трябва да се справи с цифровото разделение.

Дигитален компас

Съобщението “Дигитален компас: “Европейски път за цифровото десетилетие” определя амбициите в областта на цифровите технологии за следващото десетилетие под формата на ясни и конкретни цели. Цифровият компас използва четирите точки на компаса, за да определи основните цели, които трябва да бъдат постигнати през следващото десетилетие.

  1. население с цифрови умения и висококвалифицирани специалисти в областта на дигиталните технологии;
  2. сигурна и устойчива цифрова инфраструктура;
  3. цифрова трансформация на бизнеса;
  4. цифровизация на обществените услуги;
Compass visual01 g8ZMX6doUMC1isnjmQdZ8Ey14 79260

Ключовите области на политиката, които гарантират постигането на тези цели, включват изчисления в облак, изкуствен интелект, цифрови идентичности, данни и свързаност.

Цифровият компас може също така да подпомогне ЕС в постигането на целите на Европейската зелена сделка, като помогне на Европа да постигне целта си за намаляване на емисиите на парниковите газове с поне 55% до 2030 г.

Програма за политика: “Път към цифровото десетилетие”

Програмата за политика: път към цифровото десетилетие има за цел да създаде рамка за управление, която да спомогне за постигането на целите на цифровото десетилетие до 2030 г. Рамката ще се основава на прогнозни траектории и годишно сътрудничество между Комисията и държавите членки.

Комисията първо ще разработи прогнозни траектории на ЕС за всяка цел, за да проследи напредъка на нея. На свой ред държавите-членки ще определят националните прогнозни траектории, когато това е възможност, и ще предложат национални стратегически пътни карти, в които ще очертаят плановете си за постигането им. Напредъкът по траекториите на ЕС и националните траектории ще се оценява ежегодно.

yearly cooperation cycle McfhH8RczMW8WPJNBh5ykYf5G6Q 79263

С оглед на изготвянето на предложението за програмата за политика “Път към цифровото десетилетие” Комисията проведе целева консултация. В обобщаващия доклад се прави преглед на получените становища и се представят предварителните тенденции.

Научете повече за програмата за политики

Download the factsheet 

Download the presentation 

Download the staff working document 

Многонационални проекти

Многонационалните проекти са мащабни проекти, които могат да допринесат за постигането на целите на цифровото десетилетие. Те ще позволят на държавите членки да се обединят и да обединят ресурсите си за изграждане на цифров капацитет, който не биха могли да развият самостоятелно.

Комисията определи първоначален списък с области за многонационални проекти и при необходимост може да актуализира списъка въз основа на годишния мониторинг на напредъка.

mcp icons CfzgE7Z5vtj0rcHuCgEZ3y3BRfo 79264 2

Многонационалните проекти следва да обединяват инвестиции от финансови ресурси на ЕС, включително от Механизма за възстановяване и повишаване на устойчивостта, както и от държавите членки. Когато е целесъобразно, в проектите могат да инвестират и други публични и частни субекти.

Комисията ще помага на държавите членки да определят, създават и изпълняват многонационални проекти. За създаването на многонационален проект, за който няма друг правен инструмент, в програмата за политика се предвижда нови правни структура – Европейски консорциум за цифрова инфраструктура (EDIC), която ще позволи бързо и гъвкаво изпълнение.

digital-strategy.ec.europa.eu