Условия за ползване

I. Общи условия

Чл. 1 Тези общи условия представляват договор между Вас и „БУЛЧЕЙН“ с който получавате правото да използвате безплатно услугите на интернет страницата за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и БУЛЧЕЙН. Вие сте задължени да се запознаете с тях преди да използвате сайта.

Чл. 2 Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от общите условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 2 а. 1 В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте интернет страницата на „БУЛЧЕЙН“.

Чл. 2 а. 2 Потребителите получават правото да използват услугите на интернет страницата, наричани за напред само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват настоящето и „БУЛЧЕЙН“ не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

Чл. 3 По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

чл. 3 а. 1 „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко лице, което използва някоя от услугите на интернет страницата „БУЛЧЕЙН“.

чл. 3 а 2 Други понятия и „УСЛУГА/и“ на сайта включват.

  1. Достъп до предоставените през уеб браузър информационни услуги / данни на сайта.
  2. Участие в сайта чрез коментиране, оценяване или докладване на модератор на вече публикувани мнения;
  3. Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архивиране на сайта, както и за участие в мрежата потребители на интернет страницата на „БУЛЧЕЙН“.
  4. Получаване на email – бюлетин от регистрираните Потребители на сайта, ако е активирана тази опция.
  5. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което „БУЛЧЕЙН“ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя и получава допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за тази услуга Потребители на сайта.
  6. „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само Dos (Denial of Service -претоварване на сървъра), проникване в сървъра, defece, кражба на данни и др.
  7. „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и подписване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.
  8. Нетърговски цели е понятие, което определено използването на съдържанието на сайта без то да влиза в нарушение глава III от настоящите Условия.

III. Авторски права

Чл. 4 Всички права са пазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила на действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска и административна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5 Материалите на сайта не могат да бъдат използвани в интернет страница, печатно издание, радио или аудиовизуално произведение. Това е възможно единствено при условията на сключен договор с „БУЛЧЕЙН“ изрично уреждащ регламентираното използване на съдържанието на bulchain.com.

Чл. 6 Използването на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информация на всяка страница на „БУЛЧЕЙН“. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статия. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различено от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение на „БУЛЧЕЙН“. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста на автора.

IV Конфиденциалност

Чл. 7 „БУЛЧЕЙН“ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставена от потребителите онлайн посредством допълнителни заявки за регистрация, при наличието на такава форма в страницата. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата на Настройки и когато информацията е изисквана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установен ред.

Чл. 8 „БУЛЧЕЙН“ обработва само общо достъпната статистическа информация за посещаемостта на сайта без да събира лични данни на читателите.

Чл. 9 С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с условията на сайта.

Чл. 10 Сайта не поддържа форум и е въвел политика на ограничаване на коментарите с цел несъбиране на лични данни.

V Ограничаване на отговорността

Чл. 11 „БУЛЧЕЙН“ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „БУЛЧЕЙН“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Чл. 12 Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „БУЛЧЕЙН“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Чл. 13 „БУЛЧЕЙН“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, плътността и полезността на информационните ресурси на този сайт.