Европейския блокчейн пред-търговски поръчки

digital-strategy.ec.europa.eu

Европейската комисия търси нови блокчейн решения за европейската инфраструктура за блокчейн услуги. Първата фаза на проектиране на решенията беше завършена от 7 изпълнители. Договорите за възлагане на обществени поръчки за втория етап бяха възложени на 5 изпълнители и в момента тече фаза 2A “разработване на прототип и лабораторни тестове”.

Цели

Целта е да се реализира поръчка в предназначен стадий (PCP) в сътрудничество с Европейското блокчейн партньорство (EBP) и въз основа на неговата работа. EBP е сътрудничество между Европейската комисия, всички държави – членки на ЕС, и някои държави от Европейското икономическо пространство за съвместно изграждане на Европейската инфраструктура за блокчейн услуги (EBSI). Целта на EBSI е да предоставя трансгранични обществени услуги в целия ЕС, като използва блокчейн технология с най-високи стандарти за сигурност и неприкосновеност на личния живот.

За да разгърнат възможно най-скоро трансграничните блокчейн услуги в цяла Европа, текущата работа на EBSI, извършвана от EBP, понастоящем се съсредоточава главно върху разработването на случаи на употреба, които могат да бъдат реализирани сравнително лесно чрез използване на съществуващата блокчейн технология. Ясно е, че в съществуващите блокчейн решения има пропуски, които позволят предоставянето на по-взискателни трансгранични блокчейн услуги (например по отношение на пълното съответствие с правната рамка на ЕС, сигурността, оперативната съвместимост, надеждността и устойчивостта). Следователно бъдещето развитие на EBSI изисква нови, подобрени блокчейн решения.

Затова PCP блокчейн се фокусира върху разработването и тестването на ново решение за разпределена счетоводна книга или блокчейн, което се основава на правната рамка на ЕС, по-специално на регламента за GDPR, регламента за eDAS и Директивата за NIS. Такава публична инфраструктура следва да отговаря на основните изисквания за мащабируемост и пропускателна способност, оперативна съвместимост и други системи, сигурност, надеждност, висока устойчивост/намелен отпечатък върху околната среда, енергийна ефективност и непрекъснатост на услугата. Предвижда се прилагането на широк спектър от нови случаи на трансгранично използване или услуги, които могат да бъдат публични или частни. Целта на PCP е да отиде значително по-далеч от това, което предлагат съществуващите решения. Търговете за PCP започнаха в края на 2020 г., като целта е да доведат до внедряване на решенията в рамките на следващите три години.

Обхват

Въз основа на заключенията от консултациите на открития пазар (вж. по-долу), PCP се съсредоточава върху разработването на бъдещи капацитети за EBSI с оглед на подпомагането на нови видове случаи на използване, които включват голям обем трансакции, свързани с физически или цифрови обекти. Такива случаи на употреба могат да се отнасят например до цифровия паспорт на продукта н контекста на кръговата икономика, който изисква проследяване и използване на данни за широк кръг различни продукти, включително техните компоненти и материали, по време на жизнения им цикъл. Други случаи на употреба могат да се отнасят до проследяване на цифрови записи със свързаните с тях права или други случаи на употреба на IoT.

Решенията трябва да осигуряват идентификация и характеризиране на обектите, тяхното проследяване, управление и използване на данните за тях, автоматизиране на задачите (например чрез интелигентни договори), обмен с външни решения (например IoT, AI алгоритъм) чрез съответните интерфейси, както и възможност за използване на модели за възнаграждение и стимулиране чрез токенизирани подходи и т.н.

Това изисква усъвършенстван капацитет и евентуално нови подходи за подобряване на мащабируемостта (за да се справят по-специално с големи обеми от елементите и висока скорост на изпълнение) и устойчивостта ( да бъдат възможно най-екологични), като същевременно осигуряват сигурност на най-високо ниво с възможност за развитие за справяне с нови киберзаплахи. Следователно трябва да улесняват оперативната съвместимост с други блокчейн инициативи.

Покана за участие в търга

Обявяването за обществена поръчка за PCP за блокчейн на ЕС беше публикувано на 25 ноември 2020 г. в TED, крайният срок за подаване на офертите беше до 28 януари 2021 г. Пакетът от всички тръжни документи и въпроси и отговори все още са достъпни онлайн в Tendering.

Обявлението за възлагане на поръчката е публикувано на 27 юли 2021 г. в TED. За първата фаза на PCP (фаза 1) бяха избрани 7 изпълнители (включително консорциуми). В зависимост от качеството/цената на офертите, които ще бъдат получени за фаза 2 на PCP, се предвижда от 7-те изпълнители от фаза 1 около 4 изпълнители* да продължат към втората фаза (фаза 2A) и около 3 изпълнители* към последната фаза (фаза 2B).

Ориентировъчен график за PCP*

  • Етап 1 (проектиране на решения): Стартира на 19 юли 2021 г. с продължителност 3 месеца
  • Етап 2 (разработване на прототип и лабораторни тестове): Стартира на 20 декември 2021 г. с продължителност 6 месеца
  • Етап 2B (по-нататъшно разработване/финализиране на разрешението и тестване на място): Ще започне в продължение на фаза 2A с продължителност 12 месеца

Първият етап от проектирането на решенията беше завършен от следните 7 изпълнители:

Фаза 2A на разработване на прототипи и лабораторни тестове е възложена на следните 5 изпълнители: